Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Holte Software Poland Sp. z o.o.
Holte Flota, Holte Time, Holte Oferta.

 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Holte Software Poland Sp. z o.o. (dalej: Holte) usług Holte Flota, Holte Time i Holte Oferta (dalej: Usługi).

 

2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wiąże wszystkich Usługobiorców.

 

3. Przez Usługobiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zakupiła Urządzenie GPS i korzysta z jednej z Usług. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Rodzaj i zakres Usług:
a) Holte Flota – aplikacja webowa oraz przeznaczona na smartfony (Android i iOS), służąca do bieżącego monitorowania i ewidencjonowania przejazdów samochodem osobowym, na podstawie pozycji odbiornika GPS, na terytorium UE i Norwegii, w tym możliwość odrębnego ewidencjonowania przejazdów prywatnych i służbowych,
b) Holte Time – aplikacja służąca do organizacji czasu pracy i zarządzania nim,
c) Holte Oferta – aplikacja służąca do tworzenia, modyfikacji, ewidencjonowania i archiwizowania ofert.

 

5. Do prawidłowego funkcjonowania Usług i współpracy z systemem teleinformatycznym Holte wymagane są:
a) urządzenie typu komputer lub smartphone, dalej – Urządzenie (dot. Usługi Holte Flota),
b) pojazd wyposażony w gniazdo OBD w przypadku urządzenia OBD. (dot. Usługi Holte Flota),
c) telefon lub tablet zainstalowanym systemem operacyjnym najnowszy Android iOS z zainstalowaną aplikacją Holte Flota i dostępem do Internetu (dot. Usługi Holte Flota),
d) komputer osobisty z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, minimalną pamięcią RAM 128mb minimalną pamięcią ROM przeglądarka stron WWW – Edge, Chrome, Firefox lub podoba wraz z dostępem do Internetu,

 

6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usług po:
a) zaakceptowaniu Regulaminu,
b) podpisaniu Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
c) wniesieniu wymaganych umową opłat,
d) instalacji Urządzenia,
e) instalacji aplikacji wskazanych w ust. 4, zgodnie z umową,
f) zalogowaniu się w aplikacjach wskazanych w ust. 4 za pomocą przekazanego loginu i hasła.

 

7. Holte ma prawo rozwiązać Umowę z winy Usługobiorcy w przypadku przekraczającego 30 dni opóźnienia Usługobiorcy w zakresie płatności wynikających z Umowy i braku – w terminie 7 dni – płatności opłaty aktywacyjnej.

 

8. Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta. Umowa w przypadku jej niewypowiedzenia w formie pisemnej z wyprzedzeniem 30-dniowym zostanie automatycznie przedłużona o kolejny 12-miesięczny okres abonamentowy.

 

9. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w formie pisemnej na adres: Holte Software Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk.

 

10. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Holte zgłoszenia reklamacyjnego.

 

11. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy,
b) datę Umowy zawartej przez Usługobiorcę,
c) określenie przedmiotu reklamacji – podanie numeru niedziałającego urządzenia.
d) login Usługobiorcy do systemu,
e) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje,
f) oczekiwany przez Usługobiorcę sposób rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 

12. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

 

13. Holte poinformuje Usługobiorcę o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji, każdorazowo przedstawiając uzasadnienie swojej decyzji.

 

14. Holte zastrzega sobie prawo ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.

 

15. Holte poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu i terminie wejścia zmiany w życie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

16. W przypadku braku zgody przez Usługobiorcę na zmianę Regulaminu, jest on uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez Holte.

 

17. Wypowiedzenie wskazane w ust. 16 dla swej skuteczności wymaga doręczenia Holte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmianę Regulamin.

 

18. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: Załącznik nr 1 – wzór Umowy, Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Holte danych osobowych, Załącznik nr 3 – informacja o szczególnych zagrożeniach związanych ze świadczeniem Usług.

Załącznik nr 1 – wzór umowy.
UMOWA
zawarta w dniu ………… roku w Gdańsku pomiędzy:
Holte Software Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 34, kod pocztowy 80-299, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407244, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 2040003336 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, reprezentowaną przez:

Piotra Wróblewskiego

e-mail: [email protected] i [email protected]
zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym lub Stroną

a

zwanym w dalszej części umowy Kupującym lub Stroną

 

§1

 

Przedmiot Umowy.

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
a) udzielenie Kupującemu niewyłącznej, nieprzenaszalnej, odpłatnej licencji do Aplikacji Holte Flota , zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: Aplikacja),
b) sprzedaż Kupującemu urządzenia Holte GPS Tracker, zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, celem umożliwienia mu korzystania z Aplikacji (dalej: Urządzenie).

 

2. Celem pełnego wykorzystania funkcjonalności Aplikacji Kupujący może pobrać nieodpłatnie aplikację na urządzenia przenośne iOS lub Android dostępną w Google Play Store i Apple Store. Kupujący może korzystać z pełnej funkcjonalności systemu po zalogowaniu z dowolnego urządzenia przez stronę internetową: www.holte.pl

 

3. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Kupujący jest uprawniony rozszerzyć zakres funkcjonalności Aplikacji poprzez zamówienie kolejnych modułów. Strony zawrą na tą okoliczność, pod rygorem nieważności na piśmie, aneks do Umowy. (Dodatkowy moduł to TIME – aplikacja do zapisywania godzin pracy lub każdy kolejny, jaki wypuści Sprzedawca).

 

4. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw, wynikajacych z niniejszej Umowy, na rzecz osób trzecich, w tym upoważniać innych osób do korzystania z licencji do Aplikacji.

 

 

§2

 

Prawa autorskie.

 

1. Licencja wskazana w § 1 ust. 1 lit. a) obejmuje uprawnienie do:
a) korzystania z Aplikacji w zakresie funkcjonalności określonych w załączniku nr 1 do Umowy,
b) korzystania z ewentualnych modyfikacji, rozszerzeń, upgrade’ów Aplikacji wprowadzanych przez Sprzedającego w przyszłości,
c) wykorzystywania Aplikacji w ramach działalności gospodarczej Kupującego.

 

2. Licencja udzielona zostaje na okres okres obowiązywania niniejszej Umowy, zgodnie z par. 2, na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii, na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystanie w ramach prowadzonej przez Sprzedającego działalności,
b) zapisywanie w pamięci urządzeń elektronicznych Sprzedającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

 

 

§3

 

Płatności i okres obowiązywania Umowy.

 

1. W przypadku zawarcia umowy na czas określony 1 roku:
a) Roczny abonament tytułem korzystania z jednego modułu Holte Flota – 200,00 zł netto + 23% podatku VAT (słownie: dwieście złotych 00/100), płatna w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, w tym 200 zł netto + 23% podatku VAT (słownie: dwieście złotych 00/100) z tytułu udzielenia licencji, zgodnie z par. 1 ust. 1 punkt a).
b) Opłata za zakup Urządzenia – 100 zł netto + 23% podatku VAT (słownie: sto złotych 00/100), płatny w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

 

2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy w trakcie okresu rozliczeniowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wynika to z wyłącznej winy Sprzedającego, nie wpływa na obowiązek Kupującego zapłaty całości opłat za przedmiotowy okres rozliczeniowy.

 

 

3. W przypadku braku dostępności lub niesprawności poszczególnych modułów Aplikacji przez okres minimum 24 godzin Kupujący uprawniony będzie do zwrotu na jego rzecz kwoty ustalonej zgodnie z poniższym wzorem.
Z = Ax(N/O)
Gdzie:
Z – oznacza kwotę należną do zwrotu.
A – oznacza kwotę abonamentu za niesprawny/niedostępny moduł uiszczaną przez Kupującego zgodnie z Umową.
N – oznacza liczbę pełnych dni niesprawności/niedostępności danego modułu Aplikacji, począwszy od zawiadomienia o tym fakcie Kupującego do usunięcia niesprawności lub przywrócenia dostępu.
O – oznacza liczbę dni okresu rozliczeniowego.

 

 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku niesprawności Urządzenia, z wyjątkiem przypadków, gdy wynika ona z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osób trzecich, w tym wskazanych w par. 5 ust. 5.

 

 

5. Umowa w przypadku jej niewypowiedzenia w formie pisemnej z wyprzedzeniem 30-dniowym zostanie automatycznie przedłużona o kolejny 12-miesięczny okres abonamentowy.

 

 

6. Zwrot kwoty wskazanej w ust. 3 może zostać dokonany w formie bezgotówkowej poprzez jej potrącenie z zobowiązaniem Kupującego wobec Sprzedającego z tytułu kolejnego abonamentu.

 

 

7. Wszelkie płatności realizowane przez Kupującego, zgodnie z niniejszą Umową, będą dokonywane w oparciu o wystawiane przez Sprzedającego faktury VAT, przelewem, na konto tamże wskazane. Za dzień płatności Strony uznają dzień uznania konta Sprzedającego.

 

 

8. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający będzie uprawniony obciążyć Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

 

9. W przypadku opóźnienia w płatnościach powyżej 30 dni Sprzedający będzie uprawniony do zablokowania dostępu do systemu Kupującego. Dodatkowo w celu przywrócenia działania przedmiotu Umowy Kupujący będzie zobowiązany uiścić opłatę aktywacyjną w wysokości 100zł netto za 1 Urządzenie lub licencję w terminie 7 dni od wezwania go ku temu przez Sprzedającego. W razie braku płatności Sprzedający może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym z winy Kupującego.

 

 

§4

 

Oświadczenia Stron

 

1. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z zakresem funkcjonalnym oraz wymaganiami systemowymi Aplikacji i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Kupujący oświadcza, że przed zawarciem Umowy udostępniono mu regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedającego.

 

2. Kupujący oświadcza, że dochowa ponadprzeciętnej staranności w zakresie korzystania z Urządzenia, w szczególności celem przeciwdziałania jego uszkodzeniom lub zaborowi przez osoby trzecie.

 

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych, stanowi jego własność i nie narusza praw osób trzecich.

 

4. Sprzedający oświadcza, że przedmiot Umowy nie posiada wad uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

5. Sprzedający udziela niniejszym Kupującemu 3-letniej gwarancji na Urządzenie. Wymiana Urządzenia, w przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku normalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych, ingerencji Kupującego lub osób trzecich w Urządzenie, w tym dokonywania w nim zmian, korzystania z Urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, jak również okoliczności wskazanych w ust. 6.

 

6. Sprzedający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie przedmiotu Umowy, w tym przerwy w jego funkcjonowaniu, spowodowane sposobem montażu Urządzenia przez Kupującego (w tym montażem w sposób uniemożliwiający zapewnienie odpowiedniej i stałej siły sygnału, np. poprzez umieszczenie go zbyt głęboko), nieprawidłowym działaniem instalacji elektrycznej w samochodzie, lub uwarunkowane brakiem odpowiedniego zasięgu sieci bezprzewodowych, niezbędnych do transmisji danych przez Urządzenie.

 

7. Sprzedający oświadcza, iż zapewnia należyty poziom ochrony wszelkich danych i informacji na temat Kupującego, osób korzystających z przedmiotu Umowy, w tym ich danych osobowych, jak również danych gromadzonych poprzez korzystanie przez Kupującego z przedmiotu Umowy, w tym poniższych informacji:
a. lokalizacji danego samochodu,
b. prędkości danego samochodu,
c. danych osobowych kierowcy danego samochodu,
d. numeru rejestracyjnego danego samochodu.

 

8. Dane wskazane w ust. 7 mają charakter poufny, nie są udostępniane osobom trzecim. Dostęp do nich po stronie Sprzedającego jest ograniczony do osób zaangażowanych w wykonanie Umowy, w zakresie, w jakim jest on niezbędny dla wykonania przez nich ich obowiązków. Ww. dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej, działające w ramach przyznanych im kompetencji, w oparciu o odrębne wezwania

 

§5

 

Przekazanie przedmiotu Umowy.

 

1. Sprzedający przekaże Kupującemu login i hasło dostępu do Aplikacji, Urządzenie, ich instrukcję obsługi, najszybciej jak to jest możliwe po akceptacji Umowy przez Kupującego. Standardowy czas oczekiwania to do 5 dni roboczych. Po zakończeniu Umowy ww. login i hasło zostaną automatycznie zdezaktywowane przez Sprzedającego.

 

2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Urządzenia, Sprzedający przekaże Kupującemu nowe Urządzenie za opłatą w wysokości 200 zł netto. Wymiana lub dostarczenie nowego Urządzenia nie wpływa na długość lub okres zakończenia okresu abonamentowego.

 

3. Strony ponoszą odpowiedzialność za aktualizację danych kontaktowych wskazanych w komparycji Umowy pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na ww. adresy za skutecznie doręczoną lub kierowanej z innych adresów za nieważną. Zmiana przedmiotowych danych nie wymaga aneksu do Umowy.

 

4. W razie wątpliwości poczytuje się korespondencję przesłaną na adresy wskazane w komparycji Umowy za skutecznie doręczoną w dniu następującym po jej wysłaniu.

 

 

§6

 

Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

4. Strony zobowiązują się do nieujawniania warunków, okoliczności i innych faktów związanych z niniejszą Umową.

 

5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne, bezskuteczne lub wyniknie z nich luka, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.

 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia takim, które odpowiada ich intencjom.

 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

 

§8

 

Postanowienia zawarcia Umowy

 

Podpisując Umowę, każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ja do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz jak niniejszy egzemplarz.

 

Lista załączników:
i. Specyfikacja Aplikacji.

…………………………… Kupujący

……………………………

Kontakt